chuyên khoan giếng nước ngầm

chuyên khoan giếng nước ngầm
Tiếp nhận nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khoan giếng, lập hợp đồng và lập kế hoạch triển khai công tác khoan, sửa giếng khoan, sửa chữa giếng khoan

Nhiệm vụ khoan khảo sát do tư vấn thiết kế lập, Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu khoan khảo sát địa chất sau khi tiếp nhận nhiệm vụ khảo sát từ Chủ đầu tư sẽ tiến hành lập Phương án kỹ thuật khoan khảo sát địa chất. Trong phương án phải có các nội dung sau

Bình đồ bố trí mạng lưới lỗ khoan. Số liệu và tọa độ của từng lỗ khoan, chuyên khoan giếng nước ngầm
Độ sâu dự kiến của lỗ khoan (ở nơi mặt đất có thể biến động phải ghi cao độ đáy lỗ khoan thiết kế) quy định về các trường hợp cho phép ngừng khoan giếng sớm hoặc phải khoan sâu hơn

Đường kính nhỏ nhất của đáy lỗ khoan
Các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt về việc theo dõi địa tầng, theo dõi mực nước trong lỗ khoan, yêu cầu và cách thức lấy mẫu, sửa giếng khoan, sửa chữa giếng khoan các thí nghiệm và quan trắc trong lỗ khoan, việc lấp lỗ khoan, và các hướng dẫn để thực hiện các yêu cầu đó

Các tài liệu và các loại mẫu cần giao nộp
Thời hạn hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất, chuyên khoan giếng nước ngầm
Ngoài ra, trong phương án khoan khảo sát địa chất nên nêu rõ chi tiết khối lượng công việc thực hiện như số lượng hố khoan, chiều sâu mỗi hố, số lượng mẫu cơ lý, sửa giếng khoan, sửa chữa giếng khoan số lượng mẫu thí nghiệm SPT hiện trường, các tiêu chuẩn thí nghiệm kèm theo và các thí nghiệm đặc biệt khác nếu có. Dựa vào nhiệm vụ này, giám sát Chủ đầu tư sẽ thực hiện việc giám sát khoan dễ dàng và thuận tiện

Bản thiết kế thi công lỗ khoan phải xác định rõ các điểm sau đây cho từng lớp đất đá chính
Phương pháp khoan, loại mũi khoan và đường kính mũi khoan
Biện pháp gia cố thành lỗ khoan. Đường kính và chiều sâu hạ vào trong đất của từng lớp ống chống.
Trường hợp phải hạ ống chống sâu hơn các giới hạn quy định. sửa giếng khoan, sửa chữa giếng khoan Cần tính toán khả năng nhổ ống chống sau này. Các thông số dung dịch sét, chế độ bơm dung dịch sét v.v… (nếu gia cố thành lỗ khoan bằng dung dịch sét)

Lập hợp đồng khảo sát địa chất công trình. Hợp đồng khoan khảo sát địa chất được 2 bên ký kết, nêu rõ các phương pháp sử dụng trong quá trình khảo sát. Hợp đồng cũng nêu rõ khối lượng khảo sát, thời gian bàn hoàn thành và số lượng hồ sơ giao nộp

Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan
Công tác chuẩn bị trước khi khoan phải được thực hiện theo các nội dung và trình tự sau đây
Tổ chức lực lượng sản xuất, điều động nhân lực theo yêu cầu mới, chuyên khoan giếng nước ngầm
Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thiết bị, dụng cụ, vật liệu khoan trước khi đưa ra hiện trường
Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký các phương tiện an toàn lao động theo luật an toàn lao động
Giải quyết các thủ tục để triển khai công tác ở hiện trường, sửa giếng khoan, sửa chữa giếng khoan
Tổ chức vận chuyển công nhân và thiết bị đến hiện trường.
Thực hiện các công tác chuẩn bị ở hiện trường.

Bài Viết Liên Quan